STRATEGIPLAN FOR 2016-2020

VISJON
–    Opplevelser du husker.

Teater Ibsen skal gjøre kunsten viktig for enkeltmennesket og samfunn gjennom å være tilgjengelig, relevant og aktuell.

Teater Ibsen skal alltid stå for et innhold av høy kunstnerisk kvalitet, også for forestillinger som kjøpes inn.

OMDØMME OG VERDIER
–    Kvalitet, synlig, modig

Teater Ibsen skal oppleves som profesjonelt, aktuelt og samfunnsbevisst.

Teater Ibsen skal ha medarbeidere med høy faglig kompetanse og som er positive, modige og ansvarlige.

Teater Ibsen skal være inkluderende og uredd. All virksomhet skal vise samfunnsengasjement.

 

AMBISJONER
Kunstnerisk:
–    Teater Ibsen skal bli Norges fremste regionteater med en tydelig og ambisiøs Ibsenprofil.Teater Ibsen skal utvikle teaterkunsten i Vestfold og Telemark.
Teater Ibsen skal være et engasjerende, overraskende og utfordrende teater med en tydelig og ambisiøs Ibsenprofil.
Teater Ibsen har fokus på å være kunstnerisk nyskapende og samfunnsbevisste.
Teater Ibsen skal levere forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet tilpasset publikummet i regionen.

Henrik Ibsens dramatikk skal være en naturlig del av teaterets årlige repertoar.
Teater Ibsen skal være en samarbeidspartner i arbeidet med Ibsens fødselsdag og ta ansvar for Ibsenformidling til både unge og voksne.

Teater Ibsen tar barn og unge på alvor og ser det som sitt samfunnsoppdrag å være med å skape morgendagens utøvere og publikummere. Teater Ibsen skal sikre at barn og unge i regionen får oppleve profesjonell teaterkunst av høy kvalitet både i teateret og ute i barnehager og på skoler.

Teater Ibsen skal videreutvikle Ibsen Awards lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom økt fokus på tilgjengelighet og relevans for et større publikum.

Teater Ibsen skal også aktivt involvere og engasjere regional kompetanse.

Publikum:
–    Teater Ibsen skal til enhver tid bevege publikum gjennom gode teateropplevelser.

Teater Ibsen skal være en god aktør for samtlige eiere.

Teater Ibsen skal være tett på publikum og hele tiden strekke seg etter nye publikumsgrupper. Teater Ibsen skal ha et variert repertoar som i sum når et bredt publikum.

Teater Ibsen skal ha et åpent og inkluderende hus og være en arena for flere kunstneriske uttrykk.

Teater Ibsen er opptatt av samfunnsoppdraget et regionteater har og skal være et kompetansesenter for regionen.
Teater Ibsen skal særlig følge opp samarbeidet med Papirhuset i Tønsberg, Skien kulturskole sin juleforestilling, Den kulturelle skolesekken gjennom bl.a. Ibsenforestilling for 10.klasse og Ibsenstafetten, Den kulturelle spaserstokken, forestillinger til barnehager og De Unges Scene.

Teater Ibsen er et turnéteater, med ansvar for en stor region. Teater Ibsen skal gjenoppta aktiviteten på mindre spillesteder, samt søke nye arenaer.

ORGANISASJON OG PERSONALE

Ledelsesfilosofi
Teater Ibsen skal styres av og være aktiv og engasjert i ledelsesfilosofi basert på menneskesyn, kommunikasjon og etikk, og på den måten ha en solid plattform for å lede de ansatte og teateret på en best mulig måte.

Menneskesyn
Mennesker motiveres av å få til ting sammen, og av medbestemmelse over egne arbeidsvilkår. Teater Ibsen skal ha ledere som tar hensyn til denne kunnskapen, som skaper dynamikk, engasjement og fellesskap, som snakker om vi ikke om jeg.

Kommunikasjon
Ledelsen på Teater Ibsen skal være godt orientert om aktiviteter og prosjekter som foregår. Dette forutsetter at flyten av informasjon fra medarbeidere til ledere er god.
Ledelsen har ansvar for å bygge en ytringskultur hvor det er toleranse for uenighet og motforestillinger.

Etikk
Ledelsen på Teater Ibsen skal ha en positiv forståelse av ansvaret ved å lede en kreativ organisasjon og hele tiden legge etiske vurderinger til sine beslutninger.

Teater Ibsen skal organisere sin drift i henhold til statlige og regionale rammebetingelser.

Teater Ibsen skal ha stor omstillingsevne, ha et personale tilpasset aktiviteten og kunstnerisk visjon og være effektive og profesjonelle i alle ledd.

Teater Ibsen er en liten bedrift hvor alle ansatte spiller en like viktig rolle.

Teater Ibsen skal være en arbeidsplass med mulighet for utvikling og nye utfordringer.
Teater Ibsen skal benytte kompetansen på arbeidsplassen til enhver tid og sikre stor trivsel for alle ansatte.

Teater Ibsen skal sikre medbestemmelse gjennom aktiv ledergruppe og et kunstnerisk råd bestående av både kunstnerisk og teknisk personell.

Teater Ibsen ønsker å ha kontinuitet også i det kunstneriske personellet, og har som målsetning at deler av det kunstneriske personalet følger en teatersjefs åremålsperiode.

ØKONOMI OG MARKEDSFØRING
Teater Ibsen skal til enhver tid ha økonomisk rom for å kunne fremme kunstnerisk kreativitet og utprøve nye samarbeidsformer. Erfaringene med utvikling og finansiering av ny aktivitet gjennom prosjektfinansiering videreføres.

Teateret skal ha en offensiv og aktiv markedsføring i etablerte og nye mediekanaler og hele tiden søke nye løsninger for å øke publikumsoppslutningen.

Teater Ibsen skal ha lokaler tilpasset teaterets drift.

Teater Ibsen skal til enhver tid ha god samhandling med eiere og samarbeidspartnere.